Pages Navigation Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Masterfile Flyer Algemeen Dancevibe Academy_JB2

Algemeen
Er werken gediplomeerde docenten en docenten in opleiding bij DanceVibe Academy. DanceVibe Academy biedt stagiaires de kans doceer ervaring op te doen. Lesuren/workshops vinden enkel doorgang bij voldoende deelnemers. Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten of choreografen zonder hun toestemming te gebruiken voor optredens elders. Zonder schriftelijke toestemming mag er geen beeld/filmmateriaal op internet (bijvoorbeeld sociale media als YouTube, Facebook en Hyves) geplaatst worden. Bij overtreding van dit verbod is het danslid en/of aanverwante een vergoeding verschuldigd van € 450,00 per overtreding.

Het staat DanceVibe Academy echter wel vrij om tijdens lessen/workshops/activiteiten gemaakte beeld- en/of geluidsopnames te gebruiken voor promotie- en andere (aanverwante) doeleinden.

 

Proefles
Het is mogelijk een proefles te volgen. Hierbij dient de deelnemer(ster) daadwerkelijk deel te nemen aan de les. Enkel kijken is niet mogelijk. Ouders/verzorgers van deelnemers t/m 16 jaar, mogen de laatste tien minuten van de proefles komen kijken. Indien er geen proefles wordt gevolgd, maar meteen wordt ingeschreven voor de lessen, mogen de ouders/verzorgers van deelnemers t/m 16 jaar de laatste tien minuten van de eerste les komen kijken.  Aanmelden voor een proefles kan via info@dancevibe.nl

 

Aanmelding
Inschrijving kan alleen via het officiële inschrijfformulier, welke op www.Dancevibe.nl is te downloaden of persoonlijk te ontvangen via de dansdocent.

Door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren, meld je je aan voor de danslessen en verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Alléén dan kun je aan de lessen deelnemen.

Na inschrijving is het danslid het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij DanceVibe Academy of de daartoe bevoegde instantie/partner een andere (betalings)termijn met het danslid is overeengekomen.

Het inschrijfformulier dient te worden ondertekend door de betalingsplichtige. Dat is een meerderjarige vanaf 18 jaar; of is de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige. Als je later in een betaaltermijn instroomt, wordt de verschuldigde contributie naar rato aangepast: d.w.z. de lessen voorafgaand aan de inschrijving worden in mindering gebracht op het lesgeld van de lopende betaaltermijn. Als je tijdens een betaaltermijn wilt overstappen naar een andere lesdag of lestijd, is dat alleen mogelijk na overleg met Mevrouw Claudia van Rossum, eigenaresse van DanceVibe Academy. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap van de lessen automatisch verlengd.

 

Betalingswijze Lesgelden
Het lesgeld betaalt u via een machtiging voor automatische incasso. De incassering van het lesgeld gebeurt één keer per betaaltermijn. Het is belangrijk dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat en u een rekeningnummer doorgeeft zonder incassoblokkade. Alle door DanceVibe Academy of de daartoe bevoegde instantie/partner (extra) gemaakte onkosten voor inning van achterstallige lesgelden (facturen, Incassobureau), zijn voor rekening van de leerling/betalingsplichtige.

Een andere betalingswijze is alleen mogelijk na overleg en goedkeuring van DanceVibe Academy of de daartoe bevoegde instantie/partner. Indien er in de toekomst zal worden afgezien van voortzetting van de automatische incasso en bijvoorbeeld over wordt gegaan op betaling per factuur, zal dit aan elk afzonderlijk lid worden medegedeeld, per email of per brief. Alle bankgegevens van het (dans)lid of betalingsplichtige zullen in dat geval dan worden vernietigd. De NAW gegevens zullen in dit geval enkel en alleen worden gebruikt voor de facturatie (dus handmatige incasso) van het (de) lesgeld(en) door DanceVibe Academy of de daartoe bevoegde instantie/partner.

 

Herinnering Lesgelden

Bij het niet kunnen incasseren van het lesgeld door DanceVibe Academy of de daartoe bevoegde instantie/partner, volgt een factuur verhoogt met € 10,00 administratiekosten welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Voor elke aanmaning na deze nota wordt eveneens € 10,00 per aanmaning doorbelast.

Indien na de herinneringen het verschuldigde bedrag nog steeds niet is voldaan dan volgt uitsluiting van de desbetreffende dansles(sen) en zal de incasso hiervan door een derde partij (incassobureau) worden gedaan. Alle hieruit voorkomende extra kosten zijn voor rekening van het (oude) lid van DanceVibe Academy.

 

Lestarieven

Op www.DanceVibe.nl kun je de actuele lestarieven van de lessen nalezen. Ook is hier te lezen wanneer er geen les wordt gegeven vanwege vakantie en hoeveel lessen er binnen iedere betaaltermijn vallen.

DanceVibe Academy hanteert vier betaaltermijnen, telkens geïncasseerd per de 1e van de beginmaand van die termijn,namelijk:

1e termijn: Januari t/m Maart, 2e termijn: April t/m Juni, 3e termijn: Juli t/m September,

4e termijn: Oktober t/m December

Alle (school)vakanties zijn niet opgenomen in de 4 betalingstermijnen en worden dus ook niet door belast in het lidmaatschap.

 

Lid worden (tijdens het dansseizoen)

De incassering van het lesgeld van een nieuw lid start de eerstvolgende les, na een (eventuele) proefles. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.

 

Opzegging lidmaatschap
De opzegtermijn voor het lidmaatschap is twee (2) maanden !

Houdt rekening met de afschrijvingsperiode. Opzeggen kan alleen schriftelijk.

U kunt de afmelding, met redenen omkleed en voorzien van de handtekening van de betalingsplichtige, sturen naar: DanceVibe Academy, Montageweg 5B, 3433 NT Nieuwegein. Het eventueel resterende teveel vooruit betaalde bedrag zal, na ratio, worden teruggestort op uw bank/girorekening.

Indien na opzegging het nog aan DanceVibe Academy of de daartoe bevoegde instantie/partner verschuldigde bedrag niet wordt voldaan of wordt gestorneerd na de automatische incasso, zal de incasso hiervan door een derde partij (incassobureau) worden gedaan. Alle hieruit voortkomende extra kosten zijn voor rekening van het (oude) lid van DanceVibe Academy.

 

Wijzigingen doorgeven (info@dancevibe.nl)
Het is in het belang van het danslid van DanceVibe Academy dat wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, naam van de leerling, betalingsplichtige etc.) zo spoedig mogelijk schriftelijk aan DanceVibe Academy of de daartoe bevoegde instantie/partner worden doorgegeven. De door de leerling verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde ledenadministratie. Dit is noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van de administratie van DanceVibe Academy of de daartoe bevoegde instantie/partner. Deze gegevens blijven te allen tijde in het bezit van DanceVibe Academy of de daartoe bevoegde instantie/partner en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt voor bijvoorbeeld reclame of spamactiviteiten.

 

Uitval van lessen
Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats en verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald. Bij verhindering van de docent kunnen de lessen, in onderling overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

DanceVibe Academy is gerechtigd om een lesuur/workshop te annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig dansleden, (langdurige) ziekte dansdocent(e) etc. Dit lesuur kan uiteraard, in overleg met of de dansdocent(e) of Mevrouw Claudia van Rossum, op een andere dag danwel ander tijdstip worden ingehaald.

 

Recht van DanceVibe Academy
De directie van DanceVibe Academy kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of vanwege wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan maar zal wel leiden tot royement van het betreffende lid.

Indien een samenwerking wordt aangegaan met andere dansdocenten of dansscholen/studio’s zal dit middels de website www.dancevibeacademy.nl en per email worden medegedeeld aan haar leden. Reden hiervan kan bijvoorbeeld zijn; ziekte/zwangerschapsverlof/samenvoeging van (dans)lessen etc.

Indien er een wijziging dient te komen in de automatische incasso voor de lesgelden zal hiervoor een nieuw toestemmingsformulier worden toegestuurd, ter ondertekening, zodat de incassering van de lesgelden geen obstakel zullen vormen voor de (dans)lid wat betreft de toegang tot de (dans)les(sen).

Onvoorziene omstandigheden kunnen tevens leiden tot wijzigingen in het lesrooster.

DanceVibe Academy behoudt zich het recht voor om af te wijken van de verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en prijzen.

In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist DanceVibe Academy.

 

Aansprakelijkheid
DanceVibe Academy kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of workshops. Dit geldt eveneens voor de heen -en terugweg van lessen, workshops, optredens en wedstrijden. U en het (aankomend) danslid begeven zich op eigen risico in de dansschool.

Op de relatie tussen het danslid en DanceVibe Academy is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Huisregels

  • Het is niet toegestaan om zelf meegenomen drinken of eten te nuttigen in de danszaal.
  • Roken binnen de dansschool is niet toegestaan. Er is een wettelijk rookverbod van kracht. Bij overtreding hiervan kan ons een boete worden opgelegd. Wij behouden ons het recht voor om schade vanwege het overtreden van het binnen de dansschool geldende rookverbod op de overtreder(s) te verhalen en/of degene(n) de toegang tot de dansschool te ontzeggen.
  • Het is niet toegestaan om jassen en/of (grote) tassen mee te nemen in de danszaal. U dient uw jas en/of tas achter te laten in de garderobe of in de kleedkamer. Waardevolle spullen kunt u uiteraard wel meenemen naar de danszaal en in de daarvoor bestemde bakken/kasten neerleggen.
  • Om deel te nemen aan de danslessen is dans-/sportkleding vereist. Schoeisel welke strepen etc. kunnen veroorzaken aan de dansvloer zijn niet toegestaan. Schoeisel waarmee op straat is gelopen mag niet in de danszaal gebruikt worden. De dansdocent(e) kan, bij constatering hiervan, overgaan tot het uitsluiten dan toegang tot die desbetreffende dansles/workshop.
  • Een ieder die zich begeeft binnen en op het buitenterrein van de dansschool dient zich te onthouden van misdragingen en tevens (alle) aanwijzingen van de personeelsleden van DanceVibe Academy op te volgen.

 

Alle overige regels/zaken, welke niet in deze Algemene Voorwaarden benoemd worden, bepaald en beslist de directie van Dancevibe Academy.

 

Bij DanceVibe Academy zijn alle (dans) benodigdheden verkrijgbaar in de winkel/showroom of te bestellen via de webshop www.showfashion.nl.

DanceVibe Academy heeft tevens een eigen danskledinglijn, ‘1902 DanceWear’, waar ook de speciale kledingpakketten mee samen gesteld zijn.